Gegevensbescherming

INFORMATIE OVER DE OMGANG MET UW GEGEVENS 

Een plicht op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. OPMERKING VOORAF
De volgende punten zijn bedoeld om u informatie te geven over uw gegevens. De wetgever heeft bepaald welke informatie hierover nodig is.

Wilt u hier meer over weten, dan kunt u dit vinden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming in de artikelen 12 t/m 22 en 34. De tekst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is beschikbaar op internet op dsgvo-gesetz.de. Als u nog vragen heeft over de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kunt u te allen tijde contact opnemen met de persoon die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming en/of met de administratie.

2. WAT ZIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS?
Alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Een persoon is identificeerbaar als deze direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan aan de hand van een identificatieteken, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatieteken of een of meer bijzondere kenmerken. 

3. BASISINFORMATIE
3.1 Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn gegevens?
De verantwoordelijke persoon voor de gegevensverwerking is
Häcker Küchen GmbH & Co. KG, Werkstr. 3, 32289 Rödinghausen, Duitsland
Tel. +49 05746/940-0 E-Mail: info@haecker-kuechen.de 

3.2 Hoe kan ik contact met u opnemen?
E-mail: dsb@haecker-kuechen.de

3.3 Welke autoriteit is verantwoordelijk voor de controle en naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming?
Verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming
De voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie verantwoordelijke functionaris van Nordrhein-Westfalen    
Postfach 200444, 40102 Düsseldorf, Duitsland
Telefoon:  +49 (0211) 384240 E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

3.4 Hoe kan ik contact opnemen met de persoon die in het bedrijf verantwoordelijk is voor gegevensbescherming?
De persoon verantwoordelijk voor gegevensbescherming is als volgt te bereiken:
E-mail: dsb@haecker-kuechen.de

4. ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE
4.1 Gegevensverwerking (waarom?)

Wij verwerken uw gegevens om te voldoen aan de wederzijdse verplichtingen op basis van de (eventueel nog in de voorbereidende fase verkerende) contractuele relatie of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4.2 Waarom mogen we dit doen?
De gegevensbeschermingswet staat ons toe (conform Artikel 6 lid 1 zin 1 sub b DSGVO) de gegevens te verwerken, die nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. Als u ons vrijwillig informatie over uzelf verstrekt die verder gaat dan wat strikt noodzakelijk is, stelt dit ons in staat te voldoen aan de gegevensbeschermingswet in het kader van een toestemming (in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, sub a DSGVO). De wet inzake gegevensbescherming staat ons in artikel 6, lid 1, zin 1, sub c DSGVO toe om uw gegevens te verwerken, als er een wettelijke verplichting is om dit te doen. We kunnen uw gegevens verwerken als we een legitiem belang hebben (bijv. bedrijfsbeveiliging, veiligstelling van onze vorderingen, imago van het bedrijf) en uw belang daarmee niet in strijd is en niet zwaarder weegt (artikel 6, lid 1, sub f DSGVO).

4.3 Wie kan gegevens van mij ontvangen?
Als onderdeel van de verwerking kunnen uw gegevens worden verzonden naar:
mensen binnen ons bedrijf die direct betrokken zijn bij gegevensverwerking (bijv. verkoop / inkoop)
Dienstverleners die contractueel gebonden en tot geheimhouding verplicht zijn en deeltaken van de gegevensverwerking uitvoeren, evenals andere externe instanties (bedrijven, autoriteiten, kredietinstellingen, enz.), indien dit nodig is.

4.4 Gaat u mijn gegevens overdragen naar landen buiten de Europese Unie?
Dit vormt geen onderdeel van onze planning. Een uitzondering hierop is alleen denkbaar als u daartoe opdracht zou geven of indien dit nodig zou zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Juridische grondslag: Artikel 6 lid 1 zin 1 sub b DSGVO, artikel 49 lid 1 sub b DSGVO.

4.5 Hoe lang slaat u mijn gegevens op?
We slaan uw gegevens op gedurende de tijd waarin we ze nodig hebben om de in 4.1 hierboven beschreven doelen te bereiken. Er zijn echter wettelijke voorschriften (bijv. de belastingwet § 147) die ons ertoe dwingen bepaalde documenten zes of tien jaar te bewaren. Nadat de bewaartermijn is verstreken, verwijderen we gegevens die niet langer nodig zijn.

4.6 Moet ik mijn gegevens beschikbaar stellen?
Om de in punt 4.1 uiteengezette grondslagen te bereiken, is het noodzakelijk dat u ons uw persoonlijke gegevens ter beschikking stelt.
Voor de uitvoering van het contract met u is dat absoluut noodzakelijk of wettelijk verplicht. Als u ons deze niet ter beschikking stelt, kunnen we het contract met u niet nakomen. 

4.7 Geautomatiseerde besluitvorming / profilering
Geautomatiseerde besluitvorming / profilering vindt niet plaats. 

5. WELKE RECHTEN HEB IK?
5.1 Informatie over uw rechten 

Als betrokkene heeft u de volgende rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna ook "rechten van betrokkenen" genoemd):

5.2 Recht op informatie (conform artikel 15 DSGVO)
U heeft het recht om informatie op te vragen over het al dan niet verwerken door ons van uw persoonlijke gegevens. Als we uw persoonlijke gegevens verwerken, heeft u het recht om te weten, 

 • waarom wij uw gegevens verwerken (zie ook punt 4.1);
 • welke soorten gegevens we over u verwerken;
 • welk type ontvangers gegevens van u ontvangen of zouden moeten ontvangen (zie ook paragraaf 4.3); 
 • hoe lang we uw gegevens bewaren; als het niet mogelijk is om de bewaartermijn te specificeren, moeten we u informeren hoe de bewaartermijn zal worden bepaald (bijv. nadat de wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken) (zie ook punt 4.5);
 • dat u het recht heeft om uw gegevens te laten corrigeren en te verwijderen, inclusief het recht om de verwerking te beperken en/of het recht om bezwaar te maken (zie ook de onderstaande punten 5.2, 5.3 en volgende);
 • dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • waar uw gegevens vandaan komen als we deze niet rechtstreeks van u hebben verzameld;
 • of uw gegevens worden gebruikt voor een geautomatiseerde beslissing en zo ja, op welke logica de beslissing is gebaseerd en welke effecten en reikwijdte de geautomatiseerde beslissing voor u kan hebben;
 • dat als gegevens over u worden overgedragen naar een land buiten de Europese Unie, u het recht heeft op informatie over het feit of dat zo is en zo ja, op basis van welke garanties er een passend beschermingsniveau bij de gegevensontvanger wordt gewaarborgd;
 • dat u het recht heeft om een kopie van uw persoonlijke gegevens op te vragen. Gegevenskopieën worden over het algemeen in elektronische vorm beschikbaar gesteld.     
 • Het eerste exemplaar is gratis, voor verdere exemplaren kan een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht. Een kopie kan alleen worden verstrekt zolang deze de rechten van andere mensen niet aantast.

5.3 Recht op correctie van de gegevens (conform artikel 16 DSGVO)
U heeft het recht ons te vragen uw gegevens te corrigeren als deze onjuist en/of onvolledig zijn. Dit recht omvat ook het recht om deze aan te vullen met aanvullende verklaringen of mededelingen. Een correctie en/of toevoeging dient onverwijld te geschieden.

5.4 Recht op verwijdering van persoonlijke gegevens (conform artikel 17 DSGVO)
U heeft het recht om ons te vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen als
de persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt;
de gegevensverwerking gebaseerd is op uw toestemming en u uw toestemming heeft ingetrokken; dit geldt echter niet als er een andere wettelijke toestemming is voor gegevensverwerking;
u bezwaar heeft gemaakt tegen een gegevensverwerking waarvan de wettelijke toestemming in het zogenaamde "gerechtvaardigde belang" ligt (conform artikel 6, lid 1, letters e of f); verwijdering hoeft echter niet plaats te vinden als er dwingende legitieme redenen zijn voor verdere verwerking;
u bezwaar heeft gemaakt tegen gegevensverwerking met het oog op direct-marketing;
uw persoonlijke gegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
het gegevens zijn van een kind, die zijn verzameld voor diensten van de informatiemaatschappij (= elektronische dienstverlening) op basis van toestemming (in overeenstemming met artikel 8, lid 1 DSGVO).
Er bestaat geen recht om persoonlijke gegevens te verwijderen als

 • het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie het verzoek tot verwijdering uitsluit;
 • de verwerking van persoonlijke gegevens 
 • noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. wettelijke bewaarverplichtingen), 
 • ze vereist zijn voor de uitvoering van openbare taken en belangen onder de toepasselijke wetgeving (inclusief "volksgezondheid") of 
 • o voor archivering en/of onderzoeksdoeleinden;

de persoonlijke gegevens vereist zijn om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
De verwijdering moet onmiddellijk plaatsvinden (zonder verwijtbare aarzeling). In het geval persoonlijke gegevens door ons openbaar zijn gemaakt (bijvoorbeeld op internet), moeten we ervoor zorgen dat, binnen de grenzen van wat technisch mogelijk en redelijk is, andere gegevensverwerkers ook worden geïnformeerd over het verzoek om verwijdering, inclusief het verwijderen van links, kopieën en/of reproducties. 

5.5 Recht op beperking van gegevensverwerking (conform artikel 18 DSGVO)
U heeft het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te laten beperken in de volgende gevallen:
Als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens heeft betwist, kunt u ons verzoeken uw gegevens niet te gebruiken voor de duur van de controle van de juistheid ervan en zo de verwerking ervan te beperken.
In het geval van onrechtmatige gegevensverwerking, kunt u verzoeken om beperking van het gegevensgebruik in plaats van het verwijderen van gegevens; Als u uw persoonlijke gegevens nodig heeft om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, maar we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken tot wettelijke vervolgingsdoeleinden;
Als u bezwaar heeft gemaakt tegen gegevensverwerking (conform artikel 21, lid 1 DSGVO) (zie ook punt 5.7) en het nog niet zeker is of onze belangen bij de verwerking zwaarder wegen dan uw belangen, kunt u verzoeken dat uw gegevens voor de duur van de toetsing niet worden gebruikt voor andere doeleinden, waardoor de verwerking ervan wordt beperkt.
Persoonlijke gegevens waarvan de verwerking op uw verzoek is beperkt, mogen, behoudens de opslag ervan, alleen nog worden verwerkt 
met uw toestemming,  om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen,  om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen, of om redenen van zwaarwegend openbaar belang. 
Als een verwerkingsbeperking wordt opgeheven, wordt u hiervan vooraf op de hoogte gebracht.

5.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens (conform artikel 20 DSGVO)
U heeft het recht om de gegevens die u ons heeft verstrekt op te vragen in een gangbaar elektronisch formaat (bijvoorbeeld als een PDF- of Excel-document). 
U kunt ons ook vragen om deze gegevens direct door te geven aan een ander (door u bepaald) bedrijf als dit technisch voor ons mogelijk is.
Voorwaarde voor het hebben van dit recht is dat de verwerking wordt uitgevoerd op basis van toestemming of voor de uitvoering van een contract en dat ze wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.
Het uitoefenen van het recht op gegevensoverdraagbaarheid heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van anderen
Als u het recht op gegevensoverdraagbaarheid gebruikt, heeft u nog steeds het recht om gegevens te verwijderen conform artikel 17 DSGVO.

5.7 Recht om bezwaar te maken tegen bepaalde gegevensverwerking (conform artikel 21 DSGVO)
Als uw gegevens worden verwerkt om taken van algemeen belang uit te oefenen of om legitieme belangen na te streven, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking. U moet ons de redenen voor uw bezwaar uitleggen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Dit kunnen bijv. bijzondere familieomstandigheden of beschermenswaardige vertrouwelijkheidsbelangen zijn.
In geval van bezwaar moeten wij afzien van verdere verwerking van uw gegevens voor de genoemde doeleinden tenzij,
er dringende, beschermenswaardige redenen voor verwerking zijn, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of
de verwerking noodzakelijk is om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden; dit geldt ook voor profilering voor zover deze gerelateerd is aan direct-marketing. In het geval van bezwaar mogen wij uw gegevens niet langer gebruiken voor direct-marketing. 

5.8 Verbod op geautomatiseerde beslissingen/profilering (conform artikel 22 DSGVO) 
Beslissingen van ons die juridische gevolgen voor u hebben of die u in hoge mate treffen, zijn mogelijk niet uitsluitend gebaseerd op geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens. Hiertoe behoort ook profilering. Dit verbod is niet van toepassing voor zover de geautomatiseerde beslissing voor het sluiten of uitvoeren van een contract met u noodzakelijk is,
op grond van de wetgeving toelaatbaar is, indien een dergelijke wetgeving passende maatregelen bevat om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen, of met uw uitdrukkelijke toestemming plaatsvindt.
Beslissingen die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerking speciale categorieën persoonlijke gegevens (= gevoelige gegevens) zijn alleen toegestaan als ze op basis van uw uitdrukkelijke toestemming worden uitgevoerd of als er is een groot openbaar belang gemoeid is met de verwerking ervan en er passende maatregelen zijn genomen om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.

5.9 Uitoefening van de rechten van betrokkenen
Neem voor de uitoefening van de rechten van betrokkenen contact op met de in punt 3.2 genoemde contactpersoon. Vragen die elektronisch worden ingediend, worden doorgaans elektronisch beantwoord. De informatie, kennisgevingen en maatregelen die beschikbaar moeten worden gesteld onder de DSGVO, inclusief de uitoefening van de rechten van betrokkenen, worden over het algemeen gratis verstrekt. Alleen in het geval van kennelijk ongegronde of buitensporige aanvragen hebben we het recht om een redelijke vergoeding in rekening te brengen voor de afhandeling ervan of om geen actie te ondernemen (conform artikel 12, lid 5, DSGVO). 
Als er redelijke twijfels bestaan over uw identiteit, kunnen we u om aanvullende informatie vragen ter identificatie. Als we u niet kunnen identificeren, hebben we het recht om uw verzoek te weigeren. Indien mogelijk zullen we u, voor zover dat mogelijk is, afzonderlijk informeren over de ontbrekende mogelijkheid van identificatie. (zie artikel 12 lid 6 en artikel 11 DSGVO). 
Verzoeken om inlichtingen en informatie worden doorgaans onmiddellijk verwerkt, binnen een maand na ontvangst van het verzoek. De termijn kan met nog eens twee maanden worden verlengd als dit nodig is gezien de complexiteit en/of het aantal verzoeken; in het geval van een verlenging van de termijn, zullen we u binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informeren over de redenen voor de vertraging. Indien wij geen actie ondernemen op een aanvraag, zullen wij u hiervan direct binnen een maand na ontvangst van de aanvraag op de hoogte stellen en u informeren over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit of om juridische stappen te ondernemen. (zie artikel 12 lid 3 en lid 4 DSGVO). 
Houd er rekening mee dat u uw rechten als persoon alleen kunt uitoefenen binnen de grenzen en beperkingen die zijn vastgesteld door de Unie of de lidstaten. (Artikel 23 DSGVO)